Powered by TreePress


Trần Hữu Ba
Nam View tree
Born: 1787 Died: 1805
Cha: Không có thông tinMẹ: Không có thông tinSpouse: Phạm Thị C
Con cái: Trần Hữu Oi
Anh/chị/em: none


Nguyễn Thị B
Nữ View tree
Born: 1787 Died: 1805
Cha: Không có thông tinMẹ: Không có thông tinSpouse: Phạm Đình A
Con cái: Phạm Thị C, Phạm Đình C
Anh/chị/em: none


Phạm Đình A
Nam View tree
Born: 1787 Died: 1805
Cha: Không có thông tinMẹ: Không có thông tinSpouse: Nguyễn Thị B
Con cái: Phạm Thị C, Phạm Đình C
Anh/chị/em: none


Lê Thị Ca
Nữ View tree
Born: 1802 Died: 1842
Cha: Không có thông tinMẹ: Không có thông tinSpouse: Phạm Đình C
Con cái: Phạm Thị Nhàn, Phạm Đình Loi, Phạm Đình Le
Anh/chị/em: none


Phạm Thị C
Nữ View tree
Born: 1802 Died: 1842
Cha: Phạm Đình AMẹ: Nguyễn Thị BSpouse: Trần Hữu Ba
Con cái: Trần Hữu Oi
Anh/chị/em: Phạm Đình C


Phạm Đình C
Nam View tree
Born: 1802 Died: 1842
Cha: Phạm Đình AMẹ: Nguyễn Thị BSpouse: Lê Thị Ca
Con cái: Phạm Thị Nhàn, Phạm Đình Loi, Phạm Đình Le
Anh/chị/em: Phạm Thị C


Phạm Đình Le
Nam View tree
Born: 1833 Died: 1883
Cha: Phạm Đình CMẹ: Lê Thị Ca
Con cái: none
Anh/chị/em: Phạm Thị Nhàn, Phạm Đình Loi


Phạm Đình Loi
Nam View tree
Born: 1835 Died: 1886
Cha: Phạm Đình CMẹ: Lê Thị Ca
Con cái: none
Anh/chị/em: Phạm Thị Nhàn, Phạm Đình Le


Trần Hữu Oi
Nam View tree
Born: 1837 Died: 1883
Cha: Trần Hữu BaMẹ: Phạm Thị C
Con cái: none
Anh/chị/em: none


Phạm Thị Nhàn
Nữ View tree
Born: 1837 Died: 1886
Cha: Phạm Đình CMẹ: Lê Thị Ca
Con cái: none
Anh/chị/em: Phạm Đình Loi, Phạm Đình Le

Call Now